Link Copied!

รวมพลัง! เดิน-วิ่งต้านโกง ‘Good Guy Run 2023’

ป.ป.ช. ผนึกกำลังพันธมิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับมือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบมหกรรมงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” BREAK THE CORRUPTION โดยมีเป้าหมายในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กระตุ้นการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดเป็นสังคมสุจริต ต่อยอดเป็นสังคมที่โปร่งใส เคารพในกฎกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า กิจกรรม เดิน – วิ่ง ต้านโกง Good Guy Run 2023 ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่นำหลักการส่งเสริมสุขภาพทางกายร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และทุกภาคส่วน สร้างพลังความกล้าหาญยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และนับว่าเป็นสัญญาณอันดีที่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับการยุติปัญหาการทุจริต และเพื่อกระตุ้นการสร้างค่านิยมแก่สังคมไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับการปรับตัวสู่การเป็นสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน

Total
0
Shares